KANCELARIA

KANCELARIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyna Koper wykonuje czynności egzekucyjne, a także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń

wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, ma również prawo doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

NARZĘDZIA

Informujemy, że w celu sprawnego i skutecznego  prowadzenia egzekucji w Kancelarii Komornika Sądowego Katarzyny Koper  został w pełni wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Elektroniczny dostęp do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO

Elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Sądowy Rejestr Zastawów

Elektroniczny dostęp do akt sprawy poprzez Monitor Postępowania Egzekucyjnego

E-SĄD

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.